eMatematikas.lt Naujienos Kategorijos Nauja tema Nariai Prisijungti Registruotis
       

Kategorijos

Naudingos temos

Fizikos VBE 2017 (aptarimas, atsakymai)

Kategorija: Egzaminai

5085

Sveiki, gal kas pasharins teisingus fizikos vbe atsakymus?:)

0

Kaip matau "daug" fizikų turime čia. xD

0

numesk uzduotis :DDD

0

Yra jau įkeltos. http://www.nec.lt/592/

0

Lazeris skleidžia linijinį spektrą?

Dvi sąlygos, kad bangos taptų koherentinės:
1.Sklistų iš vieno šaltinio
2.Sutaptu bangų dažniai.

Ar tinka?

0

01.
Bendrasis koordinatės lygties pavidalas yra [tex]x(t)=x_{0}+v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2}[/tex].
Juo remiantis, galime paskyti, kad [tex]x_{0}=0,~v_{0}=0,~a=4\left (m/s^{2} \right ).[/tex]

Remiantis greičio lygies pavidalu [tex]v(t)=v_0+at[/tex], mūsų uždaviniui galima parašyti, kad[tex]v(t)=4t,~\Rightarrow v(3)=4\cdot3=12\left ( m/s \right ).[/tex]

Kitas būdas: Žinant, kad [tex]v(t)=x'(t)=\left ( 2t^2 \right )'=4t,~\Rightarrow ~v(3)=12\left ( m/s \right ).[/tex]

02.
Sąlygoje duotas pradinis greitis [tex]v_{0}=14\left ( m/s \right ).[/tex] Kadangi automobilis stabdo, tai pagreitis yra neigiamas t.y. [tex]a=-2\left ( m/s^2 \right )[/tex]
Iš bendrosios greičio išraiškos [tex]v(t)=v_0+at[/tex], turime, kad [tex]v(t)=14-2t[/tex].
Lokomotyvo sustojimo sąlyga aprašoma lygtimi [tex]v(t)=0[/tex], kurią išsprendę, gauname, kad t = 7 s.

Iš bendrojo judėjimo lygties pavidalo [tex]s(t)=v_{0}t+\frac{1}{2}at^{2}[/tex] turime, kad [tex]s(t)=14\cdot 7-1\cdot 7^2=49(m)[/tex].

03. Tegul tas kmapas yra [tex]\alpha \in \left [ 0,\pi/2 \right ][/tex].
Kūną veikia tik laisvojo kritimo pagreitis g. Bendrają koordinatės lygtį [tex]\overrightarrow{s(t)}=\overrightarrow{s_{0}}=\overrightarrow{v_{0}}t+\frac{1}{2}\overrightarrow{g}t^2[/tex]  Dekarto koordinačių sistemoje, kur 0x ašis yra nukreipta į dešinę, o Oy - į viršų, suprojektuokime Ox, Oy ašis.
[tex]\left\{\begin{matrix} Ox: & s_x(t)=v_0 \cos \alpha \cdot t,\\ Oy: & s_y(t)=s_{0}+v_0 \sin \alpha \cdot t-\frac{1}{2}gt^2. \end{matrix}\right.[/tex]
Iš lygties [tex]s_{y}(T)=0[/tex] rasime, po kiek laiko T nuo judėjimo pradžios kūnas nukrito į tą patį aukštį iš kurio buvo išmestas t.y.[tex]s_{0}+v_0 \sin \alpha \cdot T-\frac{1}{2}gT^2=0~\Rightarrow T= \frac{v_{0} \sin \alpha \pm \sqrt{v_{0}^{2}\sin^{2}\alpha+2gs_{0}}}{g}[/tex]. Tinka tik sprendinys [tex]T= \frac{v_{0} \sin \alpha + \sqrt{v_{0}^{2}\sin^{2}\alpha+2gs_{0}}}{g}[/tex], kitas sprendinys yra neigiamas.

Tada, [tex]s_{x}(T)=v_0 \cos \alpha \cdot \frac{v_{0} \sin \alpha + \sqrt{v_{0}^{2}\sin^{2}\alpha+2gs_{0}}}{g}[/tex].
Mes galime daryti prielaidą, kad s_0 = 0 , t.y. tarti, kad kūno išmetimo koordinatės yra (0,0).
Tada [tex]s_{x}(T)=\frac{v_{0}^{2}\sin 2 \alpha}{g}[/tex]. Šią funkciją ištyrę kmapo atžvilgiu, gauname, kad [tex]\max s_x=s_{x}(\pi/4)[/tex].

04. Kampas tarp greičio vektorių yra lygus π, tada 6 + 8 = 14 m/s bus rutulių greitis vienas kito atžvilgiu.

05. Darbas mechanikoje A yra lygus vektorių [tex]\overrightarrow{F}[/tex]  ir [tex]\overrightarrow{s}[/tex] skaliarinei sandaugai t.y.
[tex]A=\left ( \overrightarrow{F},\overrightarrow{s} \right )=\left |\overrightarrow{F} \right |\cdot\left | \overrightarrow{s} \right |\cos \alpha=40 \cdot 0,08 \cdot 0,500 = 1,6 (J)[/tex]

06.
07.

08.
Iš formulės [tex]\overline{E_{k}}=\frac{3}{2}kT[/tex], matome, kad temperatūra T yra proporcinga vidutinei kinetinei energijai.
Iš formulės [tex]\overline{v}=\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}[/tex], kad temperatūra yra propocinga vidutinio greičio kvadratui.

09. D?

10.
Kadangi [tex]h_1=h_2,~\rho _{1}=\rho_{2},~2r_1=r_2[/tex], tai iš formulės [tex]h=\frac{2 \sigma}{g \rho r}[/tex] turime, kad[tex]h_1=\frac{2\sigma_1}{g \rho_1 r_1},~h_2=\frac{2\sigma_2}{g \rho_2 r_2}.[/tex] Padaliję abi lygtis vieną iš kitos gausime, kad [tex]2\sigma_{1}=\sigma_2[/tex].

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

II VBE dalis

1. m/s,
2. [tex]Pa~arba~kg/m^3[/tex]
3. [tex]\Omega[/tex]
4. s,
5. [tex]kg\cdot m/s[/tex]

6. [tex]F=mg=6\cdot 10 = 60 \left (N \right ).[/tex]
7. [tex]Q=\eta qm~\Rightarrow m=\frac{Q}{\eta q}=\frac{9\cdot10^6}{\frac{1}{4}\cdot 4\cdot 10^7}=0,9 \left (kg \right )[/tex]
8.
9.
10.

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

Testas:
Dėl trečio testinio uždavinio turbūt dar mokykloje mokantis kampu į horizontą mesto kūno judėjimą, išmokstama, jog norint, kad kūnas nulėktų toliausiai jį reikia mesti 45 laipsnių kampu. Kaip testiniam uždaviniui tai užimtų per daug laiko, jog visą tai skaičiuoti.

06:http://www.ematematikas.lt/upload/images/1496842429_2093.png
Kildamas tašelis lėtės, todėl pagreičio vektorius nukreiptas priešinga judėjimo kryptimi.
Užrašome antrąjį Niutono dėsnį tašeliui:
[tex]\vec{N}+\vec{F_s}+\vec{F_{tr}}=m\vec{a}[/tex]
Suprojektavę į x ašį gauname:
[tex]0-mgsin\alpha-F_{tr}=-ma[/tex]
Suprojektavę į y ašį gauname:
[tex]N-mgcos\alpha=0\implies N=mgcos\alpha[/tex]
[tex]F_{tr}=\mu N=\mu mgcos\alpha[/tex]
Vadinasi:
[tex]ma=mgsin\alpha+F_{tr}=mgsin\alpha+\mu mgcos\alpha[/tex]
[tex]a=gsin\alpha+\mu gcos\alpha=g(sin\alpha+\mu cos\alpha)[/tex]

07:
Taikome visuotinės traukos dėsnį:
[tex]F=G\dfrac{mM}{r^2}[/tex], čia F-jėga, kurią du kūnai traukia vienas kitą, [tex]m,M[/tex], tų kūnų masės, [tex]r-[/tex]atstumas tarp jų, G-gravitacinė konstanta.
Kadangi saveikaujančių kūnų masės nekinta, vadinasi traukos jėga priklauso tik nuo atstumo tarp jų.
Prie žemės paviršiaus kūnai veikia vienas kitą jėga: [tex]F_1=G\dfrac{mM}{R^2}[/tex], čia R-žemės spindulys.
Nutolus nuo žemės paviršiaus per R, kūnai veikia vienas kitą jėga: [tex]F_2=G\dfrac{mM}{(2R)^2}=G\dfrac{mM}{4R^2}=\dfrac{1}{4}G\dfrac{mM}{R^2}=\dfrac{1}{4}F_1[/tex]
Sumažėja 4 kartus.

II dalies 9 uždavinys:
Kaip suprantu čia kalbama apie formulę
[tex]T=2π\sqrt{LC}[/tex], kur [tex]T-[/tex]elektromagnetinių virpesių periodas, [tex]L[/tex]-ritės induktyvumas, [tex]C-[/tex] kondensatoriaus talpa.
Iš čia: [tex]L=\dfrac{T^2}{4π^2C}[/tex]
Tarkime pradžioje visi parametrai yra [tex]T_1,\space L_1,\space C[/tex], o vėliau [tex]T_2,\space L_2,\space C[/tex].
Žinome, kad: [tex]T_2=2,5T_1[/tex], vadinasi:
[tex]L=\dfrac{T_1^2}{4π^2C_1}=\dfrac{T_2^2}{4π^2C_2}\implies \dfrac{T_1^2}{C_1}=\dfrac{T_2^2}{C_2}\implies \dfrac{C_2}{C_1}=\dfrac{T_2^2}{T_1^2}=(\dfrac{T_2}{T_1})^2=2,5^2=6,25[/tex] 
 
Ats.: 6,25

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

III VBE dalis
1.1.
Iš Huko dėsnio [tex]F_{t}=-k\Delta x[/tex] turime, kad [tex]k = \frac{F_{t}}{\Delta x}[/tex]. Kadangi [tex]F_{t}=F_{s}=mg[/tex], tai [tex]k=20000\left (N/m \right ).[/tex]

1.2. Tempimo jėgos yra tamprumo jėgos, tai iš Huko dėsnio nustatome kryptį.
Taške B - į viršų, taške B - į viršų(?).

1.3. Judėjimo lygtį [tex]\overrightarrow{h(t)}=\overrightarrow{h_0}+\overrightarrow{v_0}t+\frac{1}{2}\overrightarrow{g}t^2[/tex] suprojektuokime į 0y ašį, kuri yra nukreipta vertikaliai į viršų, o žemės ordinatė tegul būna h = 0.[tex]h(t)=h_0-\frac{1}{2}gt^2[/tex].
Iš lygties [tex]h(t)=0[/tex] gauname, kad [tex]t=\sqrt{\frac{2h_0}{g}}=0,4\left (s \right ).[/tex]

1.4
Krentantį kūną veikia sunkis F = mg.
Jau radome, kiek laiko kūnas krito, per tą laiką jis įgavo jėgos impulsą
[tex]Ft=mgt=6\cdot10\cdot0,4=24\left (Ns \right )=24\left ( kgm/s \right )[/tex]

1.5. reikia daryti prielaidą, kad dėl horiztaliai veikiančios jegos visa sistema pakrypo ir pasiekusi maksimalų nukryimą nuo pradinės padėties, ji nebejudėjo. Tada galios I Niutono dėsnis.
[tex]\overrightarrow{T_{AB}}+m\overrightarrow{g}+\overrightarrow{F}=\overrightarrow{0}[/tex]
Lieka suprojektuoti šias jėgas tada gausime F.

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

Karoli, nepasivertei 3 mm į metrus 3 dalies pirmo uždavinio pirmoje dalyje.

Pataisyti 3 dalies 1 uždavinio atsakymai:
1.1: [tex]k=\dfrac{mg}{Δx}=\dfrac{6\cdot 10}{0,003}N/m=20kN/n[/tex]

Taisytinas ir 1.4:
Δt- formulėje ne kritimo laikas, o krovinio sąveikos su žeme susidūrimo metu laikas, kuris yra pakankamai mažas ir čia jo iš sąlygos gauti negalime.
T.y. mes turime tokią jėgos impulso skaičiavimo formulę: [tex]FΔt=mΔv[/tex]
Krovinys perduos visą judesio kiekį, todėl [tex]Δv=v[/tex], kur [tex]v-[/tex] greitis, kuriuo krovinys nukris ant žemės.
Turime rasti greitį, kuriuo krovinys pasiekė žemę, tai galime padaryti iš formulės: [tex]h=\dfrac{v^2}{2g}[/tex], tada:
[tex]v=\sqrt{2gh}[/tex]
Vadinasi: [tex]FΔt=m\sqrt{2gh}=6\cdot\sqrt{16}=24 kg*m/s [/tex]

1.5. Užbaigtas sprendimas:
http://www.ematematikas.lt/upload/images/1496849659_2093.png
Krovinys nejudės, jei jėgų [tex]\vec{F},m\vec{g}[/tex] atstojamoji (raudonas vektorius) bus vektorius priešingas vektoriui [tex]\vec{T}_{AB}[/tex].
Gauname, kad:
[tex]\vec{F}+m\vec{g}=-\vec{T}_{AB}[/tex]
Kadangi vektoriai [tex]\vec{F},m\vec{g}[/tex] sudaro statų kampą, tai:
[tex]F^2+m^2g^2=T_{AB}^2[/tex]
Iš čia:
[tex]F=\sqrt{T_{AB}^2-m^2g^2}=\sqrt{100^2-36\cdot 100}N=80N[/tex]Paskutinį kartą atnaujinta 2017-06-07

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!