eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Matematikos (palengvintas) pavyzdinis egzaminas. Antroji dalis


11.  [tex]a+ab=-7[/tex],  [tex]c+bc=13.[/tex]
Apskaičiuokite reiškinio
[tex](a+c)(b+1)[/tex]  reikšmę.

12.  Duota funkcija
[tex]f(x)=e^{g(x)}[/tex]
Žinoma, jog [tex]g(2)=0[/tex],  [tex]g{}'(2)=3[/tex]
Parašykite funkcijos [tex]f(x)[/tex] grafiko liestinės, nubrėžtos taške [tex]x_{0}=2[/tex], lygtį.


13. Išspręskite lygtį ir nelygybę:
13.1.    [tex]16^{x}+4^{x}=6.[/tex]
13.2    [tex]2log_{0,25}x\geq -1.[/tex]

14.  Funkcijos [tex]f(x)[/tex] IŠVESTINĖS [tex]f{}'(x)[/tex] grafikas yra parabolė, kurios šakos nukreiptos aukštyn. ir kuri kerta Ox ašį taškuose (-1, 0) bei (7, 0).
Užrašykite funkcijos [tex]f(x)[/tex]  mažėjimo intervalą.

15.  Tam tikros aritmetinės progresijos pirmųjų n narių suma

[tex]S_{n}=a_{1}+a_{2}+...+a_{n}[/tex]

apskaičiuojama pagal formulę
[tex]S_{n}=2n^{2}[/tex]

15.1  Apskaičiuokite šios aritmetinės progresijos trečiąjį narį [tex]a_{3}[/tex]
15.2  Apskaičiuokite šios aritmetinės progresijos skirtumo skaitinę reikšmę.

16.  Iš pusapskritimio taško C į šio pusapskritimio skersmenį AB yra nubrėžtas statmuo CD.
O- skersmens AB vidurio taškas.
Žinoma, jog AD=8, BD=2.
Apskaičiuokite trikampio COD perimetrą.

17.  Užrašykite funkcijos
[tex]f(x)=3-2sinx[/tex]
reikšmių sritį.

18.  ABCD-kvadratas, AEBF-stačiakampis.
Stačiakampio AEBF perimetras lygus 14, šio stačiakampio plotas lygus 5.
Apskaičiuokite kvadrato ABCD plotą.

19.  Lygiašonio trikampio ABC (CA=CB) kampas [tex]\angle ACB=30^{0}[/tex]
trikampio pagrindas AB=2.
19.1  Apskaičiuokite apie šį trikampį apibrėžto apskritimo ilgį.
19.2  Apskaičiuokite šio trikampio plotą. Atsakymą pateikite pavidalu
[tex]a+\sqrt{b}[/tex], kur a ir b-natūralieji skaičiai.

Atsakymai:

11. [tex]6[/tex]
12. [tex]y= 3x-6[/tex]
13.1 [tex]x= 0,5[/tex]
13.2 [tex]0< x\leq 2[/tex]
14. Mažėja, kai [tex]x\in (-1;7)[/tex]
15.1 [tex]a_{3}= 10[/tex]
15.2 [tex]d= 4[/tex]
16. [tex]P_{\Delta COB}= 12[/tex]
17. [tex]y\in [1;5][/tex]
18. Nelabai supratau sąlygos, tačiau gavau atsakymą [tex]S = \frac{39+7\sqrt{29}}{2}[/tex]
kvad. vnt.
19.1 [tex]C= 4\pi[/tex]
19.2 [tex]S= 2+\sqrt{3}[/tex] kvad.vnt.

12 ir 18 atsakymai klaidingi, kiti-teisingi.
Dėl 18 uždavinio. Nemoku kompiuteriu daryt brėžinių, bet sąlyga, regis, aiški. Kvadrato ABCD kraštinė AB yra stačiakampio AEBF įstrižainė.

12. [tex]y=3x-5[/tex]
18. [tex]39[/tex]

Dabar gerai.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »