eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Tiesės lygtis ir savybės


Funkcija [tex]f(x)=kx+b[/tex] vadinama tiesine funkcija, čia [tex]k[/tex] - krypties koeficientas, o [tex]b[/tex] - ordinatė taško, kuriame tiesė kerta Oy ašį.
Krypties koeficiento formulė, kai žinomi du tiesei priklausantys taškai [tex]A(x_1;y_1)[/tex] ir [tex]B(x_2;y_2)[/tex]: $$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$
Dviejų tiesių tarpusavio padėtis
Dvi tiesės yra lygiagrečios viena kitai, kai sutampa jų koeficientai, t.y. [tex]k_1=k_2[/tex].
Dvi tiesės yra statmenos viena kitai, kai jų koeficientų sandauga lygi -1, t.y. [tex]k_1 \cdot k_2=-1[/tex]

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]