eMatematikasMatematikos resursai internete Registruotis Ieškoti...

Vilniaus Universitetas

Švietimas   Peržiūrų skaičius (4243)

Matematika ir matematikos taikymai

Programos tikslas suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų darbui su matematika susijosiose srityse; išugdyti poreikį domėtis matematika ir taikyti ją įvairiomis aplinkybėmis; išugdyti plačią erudiciją, kūrybinį mąstymą; išugdyti gebėjimą išlaikyti profesinę kvalifikaciją per visą gyvenim trunkantį mokymąsi.

Baigus Matematikos ir matematikos taikymų studijų programą studentai geba suprasti matematinius teiginius, jų įrodymus bei tarpusavio sąryšius. Moka užrašyti determinuotą arba stochastinį realaus proceso matematinį modelį, jį analizuoti, interpretuoti ir daryti išvadas. Moka naudotis kompiuterinės technikos priemonėmis. Jis geba analitiškai mąstyti, yra pasirengęs toliau studijuoti, savarankiškai gilinti žinias bei įsisavinti naujas informatikos technologijas. Matematikos ir matematikos taikymų bakalaurai gali tęsti studijas matematikos, informatikos ir atskirų fizinių mokslų sričių magistrantūroje.

Absolventas gali dirbti mokslo ir švietimo institucijose, pramonėje, socialinių tyrimų ir informacinėse agentūrose, valdymo institucijose bei daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos matematikos žinios ir mąstymo įgūdžiai, jo gebėjimas naudotis kompiuterine technika.


Matematikos ir informatikos mokymas

Programos tikslas: absolventas turi gerai suvokti matematiką, žinoti pagrindinius jos dėsnius ir gebėti juos taikyti; turi būti aukštos kvalifikacijos mokytojas, galintis mokyti matematikos ir informatikos dalykus bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose.

Baigus Matematikos ir informatikos mokymo studijų programą studentai geba dirbti kolektyve, lengvai bendrauja su mokiniais, remdamasis matematikos ir informatikos, pedagogikos ir psichologijos žiniomis suprantamai ir aiškiai dėsto savo dalyką, geba parengti dokumentus, yra imlus naujovėms, geba mokytis, naudojasi informacinėmis technologijomis, įsisavinęs pagrindinius statistikos metodus ir moka juos taikyti, geba atlikti tyrimus ir daryti išvadas. Matematikos ir informatikos mokymo bakalaurai gali tęsti studijas matematikos bei informatikos magistrantūroje.

Absolventas gali dirbti matematikos ir informatikos mokytoju bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose bei siekti karjeros srityse, kuriose panaudojamos matematikos, informatikos, psichologijos bei pedagogikos žinios.


Ekonometrija

Programos tikslas suteikti statistikinį-ekonominį išsilavinimą ir parengti ekonometristų-praktikų darbui.

Ekonometrijos bakalauras žino ir supranta esminius ekonomikos bei ekonometrijos principus, taip pat pagrindinius statistikos metodus; gali kurti matematinius ekonomikos modelius, naudotis specializuotais statistikiniais-ekonometriniais programų paketais; moka interpretuoti gautus statistikinio tyrimo rezultatus; sugeba dirbti ekonometriniame projekte; įgyja kolektyvinio darbo bei praktinių įgūdžių, reikalingų ekonometristo-praktiko darbui. Norėdami dirbti profesionaliais ekonometristais, statistikos bakalaurai baigę šią programą turi tęsti studijas ekonometrijos arba statistikos magistrantūroje specializuodamiesi šiose srityse: ekonometrija, finansų ekonometrija, operacijų tyrimas.

Absolventas gali dirbti ekonominės politikos formavimo (pvz., vyriausybinių įstaigų planavimo skyriai), fiskalinio sektoriaus institucijose (pensijų fondai, draudimo kompanijos, investiciniai bankai).


Finansų ir draudimo matematika

Programos tikslas suteikti matematinį-ekonominį išsilavinimą ir parengti darbui finansų ar draudimo sferoje arba tolesnėms studijoms magistrantūroje.

Statistikos bakalauras bakalauras, baigęs finansų ir draudimo matematikos programą žino ir supranta pagrindinius draudimo ir finansų matematikos principus ir metodus, turi neblogą matematinį pasiruošimą ir žino ekonomikos pagrindus; gali spręsti ūkinės ir socialinės veiklos srityse kylančius uždavinius: vykdyti statistinę mirtingumo, darbingumo praradimo ir panašių duomenų analizę, vertinti ir prognozuoti sandorių, draudiminių žalų, draudimo premijų vertes; moka naudotis pagrindiniais statistikiniais paketais, turi kolektyvinio darbo įgudžių. Norėdami dirbti aktuarijais ar profesionaliais finansinių institucijų specialistais statistikos bakalaurai, baigę šią programą, turėtų tęsti studijas magistrantūroje, specializuodamiesi finansų ir draudimo matematikos srityje.

Statistikos bakalauras, baigęs finansų ir draudimo matematikos programą, gali dirbti draudimo kompanijose, bankuose ir kitose finansinėse institucijose (pensijų ir investiciniai fondai) arba tęsti mokslus matematikos arba ekonomikos magistrantūrose, specializuojantis finansų ar draudimo matematikoje.


Statistika

Bendras programos tikslas yra suteikti bendrą matematinį išsilavinimą ir parengti specialistus, galinčius dirbti matematinės statistikos ir jos taikymų srityse.

Studentai, baigę Statistikos bakalauro studijų programą, įgyja:

Statistikos srityje: šiuolaikines teorinės ir taikomosios matematinės statistikos žinias; sugebėjimą taikyti jas analizuojant statistinius duomenis iš įvairių mokslinės ir praktinės veiklos sričių;
Informacinių technologijų srityje : programavimo (JAVA, Turbo-Paskalis), duomenų bazių valdymo, matematinės statistikos paketų taikymo duomenų analizei (mokymas grindžiamas SAS paketu, tačiau nesunkiai gali įsisavinti ir kitus statistinius paketus SPSS, STATISTICA ir pan.);
Matematikos srityje: bendrųjų matematinių dalykų, tikimybių teorijos, matematinės statistikos žinias.

Studentai, baigę Statistikos bakalauro studijų programą, įgyja šias profesines kompetencijas ir gebėjimus:

• gali planuoti eksperimentus statistiniams duomenims surinkti;
• gali paruošti statistinius duomenis, paprasčiausias duomenų bazes ir jas valdyti;
• gali atlikti duomenų analizę matematinės statistikos paketų pagalba;
• gali taikyti klasikinius statistinius modelius, kurti naujus modelius, teikti jų savybes ir juos pritaikyti;
• baigęs bakalauro studijas, gali dirbti gamyklose, konstruktorių biuruose, metrologijos laboratorijose, statistikos departamente, informaciniuose duomenų centruose, farmacijos firmose, medicinos, biologijos, genetikos ir kituose mokslinio tyrimo centruose ir laboratorijose (specialistų rengimas orientuotas į technikos mokslus ir pramonę, valstybinę statistiką, gamtos mokslus, mediciną, biologiją ir pan.).

Studento profesinės praktikos metu atliekamo tyrimo ir baigiamojo darbo tema galėtų būti susijusi su šiomis sritimis:

• Produkcijos kokybės sistemų analizė
• Atrankinės kontrolės modeliai
• Technologinių procesų valdymas
• Eksperimentų planavimas ir duomenų surinkimas
• Duomenų bazių valdymas
• Masinio aptarnavimo sistemos
• Metrologijos uždaviniai
• Objektų klasifikavimas
• Sistemų projektavimas
• Prognozavimo uždaviniai

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!