eMatematikas Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Filtras

Pagal kategorijas

Pagal sunkumo lygmenį

Matematikos testai 11-12 klasei

Reiškiniai, funkcijos, vektoriai, lygtys, nelygybės, trigonometrija, geometrija, progresijos, išvestinės ir integralai, tikimybės ir statistika.

VISO [18]

Vienuoliktos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių vienuoliktos klasės matematikos temų testas: šaknys, laipsniai, modulis, rodiklinės ir logaritminės lygtys, trigonometrinės funkcijos, tekstiniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Laipsniai ir reiškiniai

Skaičiavimai

Skaitinių ir raidinių reiškinių prastinimas, reikšmių apskaičiavimas. Laipsnių ir šaknų savybės, jų pritaikymas suprastinant reiškinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Lygtys ir nelygybės. Sistemos

Skaičiavimai

Kvadratinės, racionaliosios ir modulinės lygtys. Kvadratinės ir racionaliosios nelygybės. Lygčių ir nelygybių sistemos. Intervalai, didžiausias ir mažiausias sprendiniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Rodiklinės funkcijos ir logaritmai

Funkcijos

Rodiklinės lygtys ir nelygybės. Logaritminės lygtys ir nelygybės. Savybių taikymas, apibrėžimo sritys, intervalai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Trigonometrija

Funkcijos

Trigonometrinės funkcijos, jų savybės, periodai. Trigonometriniai reiškiniai ir jų prastinimas. Funkcijų ženklai ketvirčiuose. Trigonometrinės lygtys ir nelygybės. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Vektoriai

Vektoriai

Plokštumos ir erdvės vektoriai, vektorių koordinatės, ilgis, vienetiniai vektoriai, vektorių skaliarinė sandauga, kampas tarp vektorių, vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Sudėtingesni vektorių uždaviniai

Vektoriai

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos bei erdvės vektorius: jų reiškimą kitais vektoriais, kampo tarp vektorių radimą, skaliarinės sandaugos skaičiavimą, vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlygų taikymą. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Planimetrija

Geometrija

Planimetrijos uždaviniai su atkarpomis, apskritimais, trikampiais, keturkampiais, įbrėžtomis ir apibrėžtomis figūromis. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Aritmetinė progresija

Progresijos

Šiame teste tikrinamos žinios apie aritmetinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių sumos formules. Paskutiniai uždaviniai skirti aritmetinės progresijos taikymams. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo

Geometrinė progresija

Progresijos

Šiame teste tikrinamos žinios apie geometrinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių, sumos formules, nykstamąją geometrinę progresiją ir jos visų narių sumą. Testą sudaro 17 klausimų.

Lygmuo

Išvestinių skaičiavimas

Išvestinės ir integralai

Elementarių ir sudėtinių funkcijų išvestinių skaičiavimas, daugybos ir dalybos išvestinių skaičiavimo taisyklės, išvestinės reikšmė taške. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Išvestinių taikymai

Išvestinės ir integralai

Kritiniai, minimumo ir maksimumo taškai, didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale, liestinės lygtis, optimizavimo uždavinių sprendimas pritaikant išvestines. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Integralai ir jų taikymas

Išvestinės ir integralai

Pirmykščių funkcijų radimas, apibrėžtinių integralų skaičiavimas, kreivių apriboto ploto skaičiavimas panaudojant integralą. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Stereometrija

Geometrija

Testas tikrina, ar gebate nustatyti tiesių ir plokštumų tarpusavio padėtis, rasti kampą bei atstumą tarp prasilenkiančių tiesių, rasti kampą tarp tiesės ir plokštumos bei dviejų plokštumų, apskaičiuoti atstumą tarp dviejų lygiagrečių plokštumų ir nuo taško iki plokštumos. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo

Kombinatorika

Tikimybių teorija

Įvairūs tekstiniai kombinatorikos uždaviniai, kuriems spręsti pasitelkiamos kėlinių, gretinių ir derinių formulės. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Tikimybių teorija

Tikimybių teorija

Tikimybių teorijos taikymas sprendžiant tekstinius uždavinius su priklausomais ir nepriklausomais įvykiais. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Statistika

Tikimybių teorija

Imtis. Variacinė eilutė. Imties dydis ir plotis. Duomenų moda, mediana ir vidurkis. Duomenų panaudojimas iš nesutvarkytos imties arba lentelės. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Dvyliktos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių dvyliktos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo