eMatematikas Registruotis Ieškoti

11-12 klasės matematikos testai

Temos: reiškiniai, funkcijos, vektoriai, lygtys ir nelygybės, trigonometrija, geometrija, progresijos ir sekos, išvestinės ir integralai, tikimybės ir statistika.

Vienuoliktos klasės kurso kartojimas

Įvairių vienuoliktos klasės matematikos temų testas: šaknys, laipsniai, modulis, rodiklinės ir logaritminės lygtys, trigonometrinės funkcijos, tekstiniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Laipsniai ir reiškiniai

Skaitinių ir raidinių reiškinių prastinimas, reikšmių apskaičiavimas. Laipsnių ir šaknų savybės, jų pritaikymas suprastinant reiškinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Lygtys ir nelygybės. Sistemos

Kvadratinės, racionaliosios ir modulinės lygtys. Kvadratinės ir racionaliosios nelygybės. Lygčių ir nelygybių sistemos. Intervalai, didžiausias ir mažiausias sprendiniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Rodiklinės funkcijos ir logaritmai

Rodiklinės lygtys ir nelygybės. Logaritminės lygtys ir nelygybės. Savybių taikymas, apibrėžimo sritys, intervalai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Trigonometrija

Trigonometrinės funkcijos, jų savybės, periodai. Trigonometriniai reiškiniai ir jų prastinimas. Funkcijų ženklai ketvirčiuose. Trigonometrinės lygtys ir nelygybės. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Vektoriai

Plokštumos ir erdvės vektoriai, vektorių koordinatės, ilgis, vienetiniai vektoriai, vektorių skaliarinė sandauga, kampas tarp vektorių, vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Vektoriai

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos bei erdvės vektorius: jų reiškimą kitais vektoriais, kampo tarp vektorių radimą, skaliarinės sandaugos skaičiavimą, vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlygų taikymą. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★★

Planimetrija

Planimetrijos uždaviniai su atkarpomis, apskritimais, trikampiais, keturkampiais, įbrėžtomis ir apibrėžtomis figūromis. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Aritmetinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie aritmetinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių sumos formules. Paskutiniai uždaviniai skirti aritmetinės progresijos taikymams. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Geometrinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie geometrinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių, sumos formules, nykstamąją geometrinę progresiją ir jos visų narių sumą. Testą sudaro 17 klausimų.

Lygmuo ★★★

Išvestinės ir jų taikymas

Funkcijų išvestinių skaičiavimas, didžiausia ir mažiausia reikšmės, didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale, liestinės lygtis, probleminių uždavinių sprendimas pritaikant išvestines. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Integralai ir jų taikymas

Pirmykščių funkcijų radimas, apibrėžtinių integralų skaičiavimas, kreivių apriboto ploto skaičiavimas panaudojant integralą. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Stereometrija

Testas tikrina, ar gebate nustatyti tiesių ir plokštumų tarpusavio padėtis, rasti kampą bei atstumą tarp prasilenkiančių tiesių, rasti kampą tarp tiesės ir plokštumos bei dviejų plokštumų, apskaičiuoti atstumą tarp dviejų lygiagrečių plokštumų ir nuo taško iki plokštumos. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Kombinatorika

Įvairūs tekstiniai kombinatorikos uždaviniai, kuriems spręsti pasitelkiamos kėlinių, gretinių ir derinių formulės. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Tikimybių teorija

Tikimybių teorijos taikymas sprendžiant tekstinius uždavinius su priklausomais ir nepriklausomais įvykiais. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Statistika

Imtis. Variacinė eilutė. Imties dydis ir plotis. Duomenų moda, mediana ir vidurkis. Duomenų panaudojimas iš nesutvarkytos imties arba lentelės. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Dvyliktos klasės kurso kartojimas

Įvairių dvyliktos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆