eMatematikas Paieška Testai Forumas

12 klasės matematikos testai

Viso kurso kartojimas

Įvairių dvyliktos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Aritmetinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie aritmetinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių sumos formules. Paskutiniai uždaviniai skirti aritmetinės progresijos taikymams. Testą sudaro 18 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Geometrinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie geometrinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių, sumos formules, nykstamąją geometrinę progresiją ir jos visų narių sumą. Testą sudaro 17 klausimų.

Sudėtingumas: ★★★

Lygtys ir nelygybės. Sistemos

Kvadratinės, racionaliosios ir modulinės lygtys. Kvadratinės ir racionaliosios nelygybės. Lygčių ir nelygybių sistemos. Intervalai, didžiausias ir mažiausias sprendiniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Laipsniai ir reiškiniai

Skaitinių ir raidinių reiškinių prastinimas, reikšmių apskaičiavimas. Laipsnių ir šaknų savybės, jų pritaikymas suprastinant reiškinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Rodiklinės funkcijos ir logaritmai

Rodiklinės lygtys ir nelygybės. Logaritminės lygtys ir nelygybės. Savybių taikymas, apibrėžimo sritys, intervalai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Trigonometrija

Trigonometrinės funkcijos, jų savybės, periodai. Trigonometriniai reiškiniai ir jų prastinimas. Funkcijų ženklai ketvirčiuose. Trigonometrinės lygtys ir nelygybės. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Išvestinės ir jų taikymas

Funkcijų išvestinių skaičiavimas, didžiausia ir mažiausia reikšmės, didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale, liestinės lygtis, probleminių uždavinių sprendimas pritaikant išvestines. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Integralai ir jų taikymas

Pirmykščių funkcijų radimas, apibrėžtinių integralų skaičiavimas, kreivių apriboto ploto skaičiavimas panaudojant integralą. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Vektoriai I

Plokštumos ir erdvės vektoriai, vektorių koordinatės, ilgis, vienetiniai vektoriai, vektorių skaliarinė sandauga, kampas tarp vektorių, vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Vektoriai II

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos bei erdvės vektorius: jų reiškimą kitais vektoriais, kampo tarp vektorių radimą, skaliarinės sandaugos skaičiavimą, vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlygų taikymą. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★★

Planimetrija

Planimetrijos uždaviniai su atkarpomis, apskritimais, trikampiais, keturkampiais, įbrėžtomis ir apibrėžtomis figūromis. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Kombinatorika

Įvairūs tekstiniai kombinatorikos uždaviniai, kuriems spręsti pasitelkiamos kėlinių, gretinių ir derinių formulės. Testą sudaro 12 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Tikimybių teorija

Tikimybių teorijos taikymas sprendžiant tekstinius uždavinius su priklausomais ir nepriklausomais įvykiais. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Statistika

Imtis. Variacinė eilutė. Imties dydis ir plotis. Duomenų moda, mediana ir vidurkis. Duomenų panaudojimas iš nesutvarkytos imties arba lentelės. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆